Regulamin

Regulamin Mistrzostw ?Fotelikiada 2012?

1. Organizator i czas trwania mistrzostw ?Fotelikiada 2012?

1.1. Organizatorem konkursu ?Fotelikiada 2012?, zwanym dalej ?Mistrzostwami?, jest firma 4CPS Paweł Kurpiewski, Numer Ewidencji Gospodarczej w rejestrze Prezydenta m. st.  Warszawy: 426 747, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 22 oraz serwis internetowy fotelik.info, zwani dalej ?Organizatorem?.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 2 III 2012 r., trwać będzie do dnia 4 III 2012 r. i zostanie rozegrany w dwóch turach. Pierwsza z nich odbędzie się w dniach 2-3 marca 2012 r., druga dn. 4 III 2012 r.
1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: pierwsza tura w dniu 3 III, druga tura w dniu 4 marca.

2. Cel Mistrzostw

2.1. Celem Mistrzostw jest wzmocnienie procesu edukacji społecznej, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad bezpiecznego przewozu dzieci w samochodach oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków, poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.
2.2. Mistrzostwa mają zachęcić specjalistów, którzy na co dzień zajmują się fotelikami samochodowymi dla dzieci, do podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności z tej dziedziny. Odpowiednio wyszkoleni będą mogli zapobiegać nieprawidłowemu użyciu fotelików przez rodziców, udzielając im odpowiedniego instruktażu przy zakupie. Popularyzacja tej wiedzy odbędzie się także wśród rodziców, którzy są osobami bezpośrednio decydującymi o bezpieczeństwie dziecka.

3. Warunki uczestnictwa

3.1. Uczestnikiem Mistrzostw może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej ?Uczestnik?).
3.2. Uczestnikami pierwszej tury Mistrzostw mogą być sprzedawcy oraz właściciele i kierownicy sklepów, które oferują w ciągłej sprzedaży foteliki samochodowe dla dzieci. Uczestnikami drugiej tury Mistrzostw mogą być rodzice oraz osoby odwiedzające Targi Kielce ?Czas Dziecka?.
3.3. Z udziału w Mistrzostwach wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, personel producentów, importerów, przedstawiciele handlowi producentów i importerów  fotelików samochodowych dla dzieci, specjaliści techniczni w tej dziedzinie. Dodatkowo z udziału w drugiej turze Mistrzostw nie mogą uczestniczyć sprzedawcy, właściciele i kierownicy sklepów.
3.4. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie konkursu, pod adresem www.fotelikiada.pl oraz spełnienie następujących warunków:
– rejestracja na stronie www.fotelikiada.pl oraz prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracji,
– opłacenie opłaty rejestracyjnej wysokości 100 PLN w przypadku właściciela/kierownika sklepu, od drużyny, do dnia 29 II 2012 r., w systemie płatności on-line, dostępnym na stronie www.fotelikiada.pl poprzez link, przesłany na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, po dokonaniu rejestracji.
– zapoznanie się z Regulaminem Mistrzostw, który znajduje się na stronie www.fotelikiada.pl.
3.5. Uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Mistrzostw. Spełnienie warunku uczestnictwa w Mistrzostwach, wskazanego w ust. 3.4. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Mistrzostw.
3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
3.8. Organizator Mistrzostw nie zapewnia ubezpieczenia Uczestnikom Mistrzostw.

4. Mistrzostwa
4.1. Mistrzostwa podzielone są na konkursy, w których rywalizują Uczestnicy w obrębie poszczególnych tur i grup:
pierwsza tura:
– sprzedawcy (pierwsza grupa),
– kierownicy i właściciele sklepów (druga grupa);
druga tura:
– rodzice (trzecia grupa).
Członkowie drugiej grupy walczą indywidualnie, ale ich wyniki liczone są tylko w konkursie drużynowym (szczegóły pkt. 4.2).
4.2. W Mistrzostwach nagrody przyznawane są indywidualnie i drużynowo. Sprzedawcy rywalizują ze sobą indywidualnie. Zawodnicy zdobywają punkty w poszczególnych konkurencjach, są one sumowane. Trzy pierwsze osoby, które zdobyły najwięcej punktów, są nagradzane. Kierownicy i właściciele sklepów startują indywidualnie, w odrębnej kategorii, zdobywają punkty w poszczególnych konkurencjach, które są następnie sumowane. Wynik otrzymany przez kierownika lub właściciela sklepu dodaje się do wyniku uzyskanego przez wytypowanego wcześniej sprzedawcę w kategorii sprzedawców. Na tej podstawie przyznaje się nagrody drużynowe jednej drużynie sprzedawca + kierownik/właściciel sklepu, które, po zsumowaniu, uzyskały największą liczbę punktów.
4.3. Sprzedawcy, właściciele i kierownicy sklepów rywalizują w 10 konkurencjach, które obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne, dotyczące bezpieczeństwa przewozu dzieci w samochodach, fotelików samochodowych dla dzieci i podstawy biomechaniki zderzeń. Rodzice rywalizują w konkurencji montowania fotelików na czas, gdzie o wyniku końcowym decyduje czas oraz poprawność montażu wskazanego przez Organizatora fotelika.
4.4. Rodzice rywalizują indywidualnie, w drugiej turze Mistrzostw, rozgrywanej 2-4 III 2012 r. Osoba, która uzyska najwięcej punktów, przyznanych przez eksperta bądź wyznaczonego do tego trenera, otrzyma nagrodę rzeczową w postaci fotelika samochodowego dla dziecka. Nagroda zostanie indywidualnie dobrana do dziecka i samochodu.
4.4. Oceny zawodników dokonuje jury, którego skład zostanie podany do dnia 29 II 2012 r. na stronie internetowej: www.fotelikiada.pl.
4.5. Nad prawidłowością merytoryczną przebiegu Mistrzostw czuwają eksperci firmy 4CPS oraz serwisu www.fotelik.info Paweł Kurpiewski i Marek Plona.

5. Harmonogram Mistrzostw

5.1. Mistrzostwa składają się z dwóch tur (trzech konkurencji).

1 i 2 III 2012 r. ? rozgrywana zostaje pierwsza tura konkursu. Odbywa się ona w miejscach wyznaczonych przez Organizatora na terenie Targów Kielce S. A., ul. Zakładowa 1, Kielce. Nadzorowana jest przez wyznaczonych trenerów oraz oceniana przez członków jury. W turze tej rozgrywane są dwie indywidualne konkurencje, pierwsza dla sprzedawców, druga dla kierowników lub właścicieli sklepów, z zastrzeżeniem, że punkty, które zdobędzie kierownik lub właściciel sklepu indywidualnie, liczone są tylko w kategorii drużynowej. Sprzedawca, którego punkty zostaną doliczone do punktów kierownika lub właściciela sklepu, musi zostać wytypowany przed przystąpieniem do rywalizacji.

1-4 III 2012 r. – rozgrywana jest trzecia tura konkursu.

6.  Nagrody

6.1. Sprzedawcy, startujący indywidualnie, otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:
– pierwsze miejsce ? 2.000 PLN netto,
– drugie miejsce ? 1.000 PLN netto,
– trzecie miejsce ? 500 PLN netto.
6.2. Właściciele i kierownicy sklepów, walcząc w drużynie z wybranym sprzedawcą, zdobywają nagrody tylko i wyłącznie dla sklepów. Nagrodę otrzymuje drużyna, która zajmie pierwsze miejsce:
– reklama na stronie www.fotelik.info oraz www.fotelikiada.pl o wartości 10.000 PLN + VAT (12.300 PLN brutto);
– reklama w Branży Dziecięcej o wartości 5.000 PLN (6.150 PLN brutto);
– 4 szkolenia dla sprzedawców – wartość jednego szkolenia 1.870 PLN + VAT (2.300,10 PLN brutto);
6.3. Nagroda dla zwycięzcy w trzeciej turze to  – fotelik samochodowy dla dziecka o wartości do 1.500 PLN, dobrany do dziecka i samochodu przez ekspertów serwisu www.fotelik.info.

7. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

7.1. Rozstrzygnięcie poszczególnych konkursów zostanie ogłoszone 3 III 2012 r. (pierwsza tura) oraz 4 III 2012 r. (druga tura) oraz opublikowane na stronie internetowej www.fotelikiada.pl do dnia 7 marca 2012 r.
7.2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla uczestników pierwszej tury nastąpi podczas uroczystej gali dn. 3 III 2012 r.
7.3. Niezależnie od powyższego, poszczególni zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
7.4. Nagrody przyznane w konkursie drużynowym oraz w konkursie dla rodziców zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców.
7.5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust. 7.3., nagroda przepada.
7.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
7.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Mistrzostwach.
7.9. Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród pieniężnych w konkursie dla sprzedawców oraz od nagrody rzeczowej (fotelik samochodowy dla dziecka) w konkursie dla rodziców leży po stronie Organizatora konkursu. W wymienionych przypadkach Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, która to nagroda pieniężna stanowić będzie równowartość podatku od nagród i pobrana zostanie na poczet tegoż podatku przed wydaniem nagrody Zwycięzcy.
7.9.Organizator Mistrzostw zobowiązany jest potrącić podatek w wysokości 10% wartości wygranej w Mistrzostwach przed udostępnieniem nagrody  (art. 41 ust 7 ustawy PDOF) i przekazania go na rachunek US właściwego wg. miejsca zamieszkania płatnika w terminie do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym potrącono podatek i przekazać deklarację PIT-8AR w terminie do 31 stycznia 2013.
7.10. Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Mistrzostw zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7.11. Uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników poszczególnych konkursów odbywających się w ramach Mistrzostw.
7.12. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z Uczestnikami mogą być wykorzystane za zgodą Organizatora przez środki masowego przekazu, wydawnictwa i serwisy organizatora.
7.13. Dokonując rejestracji na Mistrzostwa Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Mistrzostw oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
7.14. Nagrody w Mistrzostwach nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
7.15. Zwycięzcy Mistrzostw nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Mistrzostw z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Mistrzostw. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Fotelikiada 2012?. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin Mistrzostw znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, to jest w Warszawie, przy ulicy Żurawiej 22 oraz na stronie internetowej Mistrzostw: www.fotelikiada.pl
9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail mistrzostw: fotelikiada@fotelik.info
9.3. Złamanie ustaleń regulaminu Mistrzostw przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Mistrzostwach.
9.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub decyduje Organizator.
9.5. Nadesłane na Mistrzostwa dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Mistrzostwami oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Mistrzostw przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Mistrzostwa, w trakcie ich trwania i w czasie powrotu z nich.
9.7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Mistrzostw nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
9.8. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Mistrzostwami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Mistrzostw.
9.9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Rejestracja uczestnika na Mistrzostwa potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w Mistrzostwach.
9.10. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

 

Zobacz też:
Terminarz | Kto może wystartować w konkursie | Jak się przygotować | Rejestracja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *