Regulamin

Regulamin Mistrzostw Polski Fotelikiada 2016

1. Organizator i czas trwania Mistrzostw Fotelikiada 2016

1.1. Organizatorem konkursu Fotelikiada 2016, zwanym dalej Mistrzostwami, jest firma 4CPS Paweł Kurpiewski, Numer Ewidencji Gospodarczej w rejestrze Prezydenta m. st.  Warszawy: 426 747, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Klaudyny 16/118 oraz serwis internetowy fotelik.info, zwani dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 25.02.2015 r., trwać będzie do dnia 26.02.2016 r. 27 lutego 2016 r. odbędzie się finał Mistrzostw.

1.3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 27 lutego 2016 r.

2. Cel Mistrzostw

2.1. Celem Mistrzostw jest wzmocnienie procesu edukacji społecznej, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad bezpiecznego przewozu dzieci w samochodach oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków, poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

2.2. Mistrzostwa mają zachęcić specjalistów, którzy na co dzień zajmują się fotelikami samochodowymi dla dzieci, do podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności z tej dziedziny. Odpowiednio wyszkoleni będą mogli zapobiegać nieprawidłowemu użyciu fotelików przez rodziców, udzielając im odpowiedniego instruktażu przy zakupie. Popularyzacja tej wiedzy odbędzie się także wśród rodziców, którzy są osobami bezpośrednio decydującymi o bezpieczeństwie dziecka.

3. Warunki uczestnictwa

3.1. Uczestnikiem Mistrzostw może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Uczestnik).

3.2. Uczestnikami Mistrzostw mogą być przedstawiciele handlowi, sprzedawcy oraz właściciele i kierownicy sklepów, które oferują w ciągłej sprzedaży foteliki samochodowe dla dzieci.

3.3. W dniu, w którym dany Uczestnik chce przystąpić do konkursu, Uczestnik zgłasza się na stoisko fotelik.info nr B-70 z kierownikiem lub właścicielem sklepu, w którym pracuje. Kierownik lub właściciel sklepu dokonuje zgłoszenia Uczestnika.

3.4 Z udziału w Mistrzostwach wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, specjaliści techniczni w dziedzinie fotelików samochodowych, a także podmioty i osoby działające na szkodę i/lub będące konkurentami Organizatora

3.5. Warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach są zarejestrowanie się Uczestnika na stronie konkursu, pod adresem www.fotelikiada.pl oraz spełnienie następujących warunków: – rejestracja na stronie www.fotelikiada.pl lub osobista w dniach 25-26 lutego 2016 r. Na stoisku fotelik.info B-70 oraz prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracji, – zapoznanie się z Regulaminem Mistrzostw, który znajduje się na stronie www.fotelikiada.pl.

3.6. Uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Mistrzostw. Spełnienie warunku uczestnictwa w Mistrzostwach, wskazanego w ust. 3.4. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Mistrzostw.

3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

3.9. Organizator Mistrzostw nie zapewnia ubezpieczenia Uczestnikom Mistrzostw.

4. Mistrzostwa

4.1. Mistrzostwa podzielone są na konkursy, w których rywalizują Uczestnicy w obrębie poszczególnych klasyfikacji: – indywidualna (dla sprzedawców oraz przedstawicieli handlowych, przy czym stanowią oni dwie osobne kategorie startowe), – drużynowa (startować w nim mogą grupy składające się z 2 sprzedawców z jednego sklepu lub składające się ze sprzedawcy i kierownika/właściciela sklepu, w którym pracuje dany sprzedawca)

4.2. W Mistrzostwach wyróżniono 2 kategorie startowe: – sprzedawcy – przedstawiciele handlowi

4.2.A. Kierownicy i właściciele sklepów nie stanowią odrębnej kategorii startowej i startują wyłącznie w drużynie. Ich wynik uwzględniany jest wyłącznie w klasyfikacji drużynowej.

4.3. Przedstawiciele handlowi oraz sprzedawcy rywalizują ze sobą indywidualnie w obrębie swoich kategorii startowych. Zawodnicy zdobywają punkty w poszczególnych konkurencjach, są one sumowane. W obrębie każdej z wymienionych kategorii startowych trzy osoby, które zdobyły najwięcej punktów, są nagradzane.

4.4. Drużyna składa się z 2 sprzedawców z jednego sklepu lub sprzedawcy i kierownika/właściciela sklepu, w którym pracuje dany sprzedawca. Punkty obu członków drużyny są sumowane i stanowią wynik drużyny.

4.4.A. Jeśli drużyna składa się z dwóch sprzedawców, wyniki każdego z nich są brane pod uwagę zarówno w konkursie indywidualnym jak i drużynowym.

4.4.B. Kierownicy i właściciele sklepów startują indywidualnie, zdobywają punkty w poszczególnych konkurencjach, które są następnie sumowane. Wynik otrzymany przez kierownika lub właściciela sklepu dodaje się do wyniku uzyskanego przez wytypowanego wcześniej przez niego sprzedawcę w kategorii sprzedawców. Kierownikom/właścicielom sklepu nie przyznaje się nagród indywidualnych – ich wynik przyczynia się jedynie do powiększenia wyniku drużyny.

4.4.C. Przedstawiciele handlowi nie biorą udziału w konkursie drużynowym i nie mogą wchodzić w skład drużyny.

4.5. Przedstawiciele handlowi, sprzedawcy, właściciele i kierownicy sklepów rywalizują w konkurencjach, które obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne, dotyczące bezpieczeństwa przewozu dzieci w samochodach, fotelików samochodowych dla dzieci i podstaw biomechaniki zderzeń.

4.6. Oceny zawodników dokonuje jury, którego skład jest podany na stronie internetowej: www.fotelikiada.pl.

4.7. Nad prawidłowością merytoryczną przebiegu Mistrzostw czuwają eksperci firmy 4CPS oraz serwisu www.fotelik.info Paweł Kurpiewski i Marek Plona.

5. Harmonogram Mistrzostw

5.1. Konkurs odbywać się będzie w dniach 25– 26.02 2016 r. w miejscach wyznaczonych przez Organizatora na terenie Targów Kielce S. A., ul. Zakładowa 1, Kielce. Nadzorowany będzie przez wyznaczonych trenerów oraz oceniany przez członków jury.

5.2. W dniach 25– 26.02 2016 r. miejsce mają konkurencje podstawowe, natomiast 27.02.2016 r. odbędzie się finał. 27.02.2016 r. nie będzie możliwości podejścia do konkurencji podstawowych.

5.3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się 27.02.2016 r.

6.  Nagrody

6.1. W Mistrzostwach nagrody przyznawane są indywidualnie i drużynowo.

6.2. Sprzedawcy otrzymują nagrody w postaci tytułów: Mistrza, Wicemistrza i Drugiego Wicemistrza oraz wywiady i promocję w mediach fotelik.info.

6.3. Właściciele i kierownicy sklepów, walcząc w drużynie z wybranym sprzedawcą, zdobywają nagrody tylko i wyłącznie dla sklepów:

– pierwsze miejsce – reklama na stronach fotelik.info oraz foteliki-pod-lupa.pl, szkolenie 3-dniowe „Doradca ds. bezpieczeństwa dzieci w samochodach” dla sprzedawcy zatrudnionego w zwycięskim sklepie, zaproszenie dla 2 osób na konferencję oraz warsztaty “Foteliki pod lupą”

– drugie miejsce – 50% zniżki na szkolenie 3-dniowe „Doradca ds. bezpieczeństwa dzieci w samochodach” dla 1 osoby pracującej w danym sklepie, zaproszenie dla dwóch osób na konferencję oraz warsztaty “Foteliki pod lupą”

– trzecie miejsce – 50% zniżki na udział 4 osób w konferencji oraz warsztatach “Foteliki pod lupą”. Z członkami drużyn, które znajdą się w pierwszej trójce najlepszych zostaną przeprowadzone wywiady. Wywiady zostaną opublikowane na stronach www.fotelik.info oraz www.fotelikiada.pl.

6.4. Przedstawiciele handlowi walczą o nagrodę honorową i tytuł Mistrza. Ze zwycięzcą zostanie przeprowadzony wywiad, który będzie później opublikowany na stronach www.fotelik.info oraz www.fotelikiada.pl

7. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

7.1. Rozstrzygnięcie Mistrzostw zostanie ogłoszone 27 lutego na stoisku fotelik.info podczas targów KIDS' TIME. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.fotelikiada.pl oraz www.fotelik.pl do dnia 15.03.2016 r.

7.2. Sposób przekazania nagród indywidualnych i nagród dla drużyn zostanie ustalony ze Zwycięzcami do 15.03.2016 r.

7.3. Niezależnie od powyższego, poszczególni zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe i inne dane potrzebne do przekazania i rozliczenia nagrody.

7.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust. 7.3., nagroda przepada.

7.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Mistrzostwach.

7.7.Organizator Mistrzostw zobowiązany jest potrącić podatek w wysokości 10% wartości wygranej w Mistrzostwach przed udostępnieniem nagrody  (art. 41 ust 7 ustawy PDOF) i przekazania go na rachunek US właściwego wg. miejsca zamieszkania płatnika w terminie do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym potrącono podatek i przekazać deklarację PIT-8AR w terminie do 31 stycznia 2017 r.

7.9. Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Mistrzostw zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.10. Uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników poszczególnych konkursów odbywających się w ramach Mistrzostw.

7.11. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z Uczestnikami mogą być wykorzystane za zgodą Organizatora przez środki masowego przekazu, wydawnictwa i serwisy organizatora.

7.12. Dokonując rejestracji na Mistrzostwa Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Mistrzostw oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7.13. Nagrody w Mistrzostwach nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

7.14. Zwycięzcy Mistrzostw nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Mistrzostw z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Mistrzostw. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem Fotelikiada 2016. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin Mistrzostw znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, to jest w Warszawie, przy ulicy Izbickiej 8a oraz na stronie internetowej Mistrzostw: www.fotelikiada.pl

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail mistrzostw: poczta@fotelik.info

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu Mistrzostw przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Mistrzostwach.

9.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub decyduje Organizator.

9.5. Nadesłane na Mistrzostwa dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Mistrzostwami oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Mistrzostw przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Mistrzostwa, w trakcie ich trwania i w czasie powrotu z nich.

9.7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Mistrzostw nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

9.8. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Mistrzostwami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Mistrzostw.

9.9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Rejestracja Uczestnika (elektroniczna i/lub osobista) na Mistrzostwa potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w Mistrzostwach.

9.10. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.